حکمت تربیت
 
ارزشیابی توصیفی- تربیت اخلاقی و دینی - فلسفه تربیت


 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ توسط دکتر محمد حسنی

راهکارهای نهادینه کردن ارزشیابی توصیفی ازدیدگاه دبیران سنندج

عبداله فیضی1388 کارشناسی ارشد سنندج

ناصر شیربگی (استاد راهنما) ، عیسی ابراهیم زاده (استاد مشاور)

چکیده پایان نامه

این پژوهش برای بررسی راهکار های نهادینه سازی ارزشیابی توصیفی در دوره ی متوسطه ازدیدگاه دبیران شهرسنندج انجام گرفت روش انجام پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری) 757 نفر(بااستفاده از فرمول کوکران (255نفر201مرد و54زن)به عنوان حجم نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند .داده های لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخته درقالب30 سؤال تدوین شده بودجمع آوری گردید.روایی صوری آن توسط اساتیددانشگاه کردستان تأیید گردیدوپایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ به میزان 93/. صدم به دست آمد.برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از روش آماریt مستقل، تحلیل واریانس یک راهه ، t تک نمونه ای استفاده شد.یافته ها نشان داد: 65/31 درصد از دبیران درسطح پایین اعلام نموده اند نظام آموزشی با ناکارآمد نشان دادن ارزشیابی سنتی وبرگزاری دور ه های توجیهی وآموزشی دبیران را برای فرایند ارزشیابی توصیفی آماده می کنند .همچنین 02/40 در صد ازدبیران در سطح پایین اعلام نموده اند که نظام آموزشی با آزادی عمل ودر دسترس قرار دادن امکانات آموزشی ومهیا کردن بستر آموزشی مناسب دبیران را برای اجرای ارزشیابی توصیفی دردوره ی متوسطه آماده می کنند.13/31 درصد ازدبیران درسطح پایین اعتقاد دارند اجرای مؤثرتر ارزشیابی توصیفی به روحیه نقادی وپژوهشی دانش آموزان بستگی دارد. 2 /29 در صد از دبیران درسطح خیلی ضعیف اعتقاد دارند که موضوعات مختلف محتوا واهداف کتب درسی در اجرای مؤثرتر ارزشیابی توصیفی بستگی دارد . 93 /20 درصد از دبیران درسطح خیلی ضعیف اعتقاد دارند که آموزش والدین باعث نگرش مثبت آنان به ارزشیابی توصیفی می شود .

کلمات کلیدی به زبان اصلی:

نظام آموزشی، ارزشیابی توصیفی ، راهکار، نهادینه سازی ، دبیران


.: Weblog Themes By Pichak :.


Google Pagerank Checker Tool
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک